Gewënner vun der Tombola BEALTAINE2018

1                            914                 Corbeille Whisky

2                         1223                 Bon Bernard Massard

3                         1641                 Corbeille Brasserie Simon

4                         1037                 Corbeille Brasserie Simon

5                         551                    Corbeille Brasserie Simon

6                         1592                 Bon Wëldiessen 2 Persounen

7                         1935                 Bon Wëldiessen 2 Persounen

8                         611                    Bon vir 2 Pizza

9                         1212                 Bon vir 2 Pizza

10                       1133                 Bealtaine Becher

11                       954                    Bealtaine Becher

12                       1216                 Bealtaine Becher

13                       812                    Bealtaine Becher

14                       1103                 Bealtaine Becher

15                       597                    Bealtaine Becher

16                       1264                 Bealtaine Schwain aus Holz

17                       890                    Bealtaine Schwain aus Holz

18                       1943                 Bealtaine Schwain aus Holz

19                       1146                 Bealtaine Schwain aus Holz

20                       1621                 Bealtaine Schwain aus Holz